DESCOMPTE DE 10% A LA TEVA PRIMERA COMANDA AMB EL CODI “NEWSCECARN”

Transport gratuït a partir de 70€

Tot seguit s'exposa el document contractual que regirà la compravenda de productes i serveis a través del lloc web www.secarn.com, propietat de  CECARN, SA (d'ara endavant CECARN). L´acceptació del present document comporta que l´usuari

 • Ha llegit, entendeix i comprèn allò aquí exposat.
 • Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
 • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

 

Identitat de les parts

D'una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l'usuari és CECARN, SA (CECARNamb domicili social a la PI VILANOVETA C/ RABASSAIRES, 1808812 SANT PERE DE RIBES (BARCELONA) CIF A59103432, i amb telèfon d'atenció al client 93 893 3454 i correu electrònic: administracio@cecarn.com  i d'una altra,

L'usuari, identificat al lloc web mitjançant les seves dades per a la contractació de serveis, sobre les quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador. L'usuari assegura ser més gran de 16 anys i tenir capacitat per contractar.

 

Objecte del Contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compra venda nascuda entre el prestador i l'usuari en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de venda de productes carnis comporta la lliurament d'aquests productes oferts a la pàgina web a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc webb.

Procediment de contractació

El procediment de contractació únicament podrà ser realitzat en els idiomes seleccionables a la part superior del website: català, castellà o anglès. En cas que es pogués dur a terme en un altre idioma serà indicat abans d'iniciar el procediment de contractació.

L'usuari per poder accedir als serveis oferts pel prestador, s'haurà d'identificar a través del lloc web mitjançant la creació de la introducció d'una sèrie de dades necessàries per gestionar la comanda i l'emissió de factura. Per fer-ho, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.

L'usuari proporcionarà les dades identificatives, com nom, cognoms, adreça de correu electrònic, direcció de lliurament, telèfon, i posteriorment les dades de pagament. L'empresa es compromet a fer-ne un ús diligent i només posar-los a disposició de tercers, com pot ser el servei de transport de la mercaderia o lentitat financera. Així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L'usuari disposa de més informació sobre el tractament de dades personals a l'Avís Legal de la web.

Un cop ha estat identificat usuari, s'informa que de conformitat amb allò que exigeix l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els passos següents, a saber:

 • Selecció de productes que voleu adquirir
 • Identificació i registre a la primera compra, en successives es poden editar/modificar les dades de registre.
 • Enviament de correu electrònic de confirmació de registre.
 • Pagament mitjançant TPV virtual
 • Confirmació de comanda i factura per correu electrònic

Ús de la pàgina web, els seus serveis i continguts

L'Usuari es compromet a utilitzar la Web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l'ús de la web amb fins il·lícits o lesius contra A PROP  o qualsevol tercer, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix: la seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès; qualsevol vulneració dels drets del prestador, o dels seus legítims titulars sobre aquests; la seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents de les estrictament permeses; qualsevol intent d'obtenir els continguts de la web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s'utilitzin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici al Web del Prestador.

El prestador informa que la relació amb els clients a través d'aquest servei web és una relació comercial privada, exactament igual que la que s'estableix a través del punt de contractació de serveis físic, i sempre subjecta a la normativa.

Preu i termini de validesa de loferta

Els preus que s'indiquen respecte a cada producte no inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) o altres impostos o aranzels que puguin ser aplicables i en tot cas s'expressaran a la moneda euro (€). Aquestes despeses, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'altres serveis addicionals i annexes al producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són vàlids excepte fi d'existències o error tipogràfic i seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació a la darrera fase del mateix. El client assumeix que, en tot cas, la valoració econòmica d'alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas, això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

Tot pagament realitzat al prestador comportarà l‟emissió d‟una factura a nom de l‟usuari registrat. Aquesta factura serà remesa automàticament a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, lusuari comptarà amb el telèfon datenció a clients del prestador que és 93 893 3454 o via correu electrònic a l'adreça de correu electrònic administracio@cecarn.com En tot cas s'haurà d'indicar a l'assumpte del missatge oa la teleoperadora el número de comanda que li va ser assignat i indicat al correu electrònic de confirmació de la compra.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar a causa de:

 • La manca disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web i/o dels seus serveis o continguts.
 • La manca dutilitat, adequació o validesa de la web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
 • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts. La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a aquestes Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats oa l'ordre públic, de la web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris. La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al web.
 • L'incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del web.

Responsabilitat per errades

El prestador declina tota responsabilitat sobre l'ús que es faci de les dades publicades aquí. Totes les informacions i dades ofertes en aquest lloc són revisades abans de la seva publicació; no obstant això, no és possible garantir al cent per cent, que es trobin lliures d'errades, per la qual cosa es recomana als usuaris i visitants, estar atents a les actualitzacions que es fan periòdicament, i no adoptar cap decisió basada únicament en les informacions ofertes per aquest website.

  Lliurament de comandes

  Els lliuraments es realitzaran en un termini de 1-2 dies laborables (Aquests temps són els temps d'enviament).

  Les comandes es lliuraran refrigerades de manera que no en vegin alterades les propietats.

  El prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan la compravenda no es pugui efectuar per causes alienes a la voluntat del prestador.

  Temps de preparació: 

  Alguns productes poden estar disponibles per comprar però poden no estar en estoc.

  Sense perjudici de l'anterior el prestador haurà d'adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent, a satisfacció del client, per la qual cosa no es podrà imputar cap responsabilitat en contra del prestador.

   Formes de pagament

   Podeu realitzar el pagament de les vostres comandes a través dels següents mètodes de pagament: TPV virtual.

   Polítiques de retorn, devolució i cancel·lació

   El usuari podeu sol·licitar la cancel·lació de la vostra comanda si la comanda no ha sortit de les nostres instal·lacions i no es tracta d'un producte amb especificacions pròpies.

   Si la comanda és cancel·lada i no ha sortit de les nostres instal·lacions es procedirà al reemborsament. Les despeses d'enviament i les possibles tarifes aplicades pels mitjans de pagament no seran tornades al client.

   En compliment del que disposa la Llei General de Consumidore i Usuaris s'informa a l'usuari que en tractar-se de béns peribles no aplica el dret de desestiment, i per tant el Client no pot tornar la comanda si ha sortit de les instal·lacions de CECARN.

   Garantia

   Els articles oferts en aquesta botiga en línia són una selecció dels productes CECARN.

   Responsabilitat de l'usuari

   Amb caràcter general, l'usuari o comprador s'obliga al compliment dels deures que resulten dels presents termes i condicions, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en aquestes oa les pàgines del lloc i obrar sempre conforme a la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, abstenint-se d'utilitzar els elements del lloc de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal d'aquesta, els béns i/o drets de CECARN, els seus clients i proveïdors, col·laboradors, usuaris i, en general, de qualsevol tercer.

   CECARN Iside es reserva el dret de bloquejar i/o no vendre usuaris que hagin actuat o hagin fet malbé públicament el nom de CECARN.

   Llei aplicable i jurisdicció

   Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estiguié expressament establert. El prestador i l'usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

   En cas que l'usuari tingui el domicili fora d'Espanya, el prestador i l'usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als jutjats i tribunals de Barcelona.